T.C.

LADİK KAYMAKAMLIĞI

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

İHALE İLANI

Ladik Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığınca 1 adet hizmet aracı, Devlet İhale kanununu 36. Maddesine göre kapalı zarf teklifi ve açık artırma ile satılacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1- İDARENİN

a) Adı: Ladik Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

 

b) Adresi: Hükümet Konağı kat 1 Ladik/SAMSUN

c) Telefon ve Faks Numarası: (362) 7713284 - (362) 7713841

 

2.İHALE KONUSU İŞİN ADI

 

 

55 H 1355 Plaka nolu Nissan Pıck Up Marka 1999 Model Çift Kabinli Mavi Gri (Gümüş) Renk Kamyonet Araç Satışı

Aracın motor no: TD27614011

Aracın şasi no: JN1CHGD2220012097

Aracın Muhammen Bedeli: 15.500,00.-TL

İhale Tarihi: 21.08.2015 (Cuma) günü saat 14-30

İhalenin Yapılacağı Yer: Ladik Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Müdür Odası

 

3-İhale ile ilgili alım-satım, Noter, KDV, her türlü vergi ve diğer bütün masraflar alıcıya aittir.

 

4-Satışı yapılan aracın devri 10 (On) takvim günü içerisinde yapılacaktır.

5-Araç teslim edildikten sonraki tüm hukuki sorumluluk ihaleyi kazanan istekliye ait olacaktır.

6-İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler.

ü Nüfus cüzdan sureti, (Gerçek kişi olması halinde)

ü İkametgâh belgesi (Gerçek kişi olması halinde)

ü Tüzel kişi olması halinde Sanayi ve Ticaret odasından sicil kaydı olduğuna dair belge

ü Tebligat için Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde adres göstermesi, (Gösterilecek bu adrese yapılacak tüm tebligatlar kanuni İkametgâhına ve şahsına yapılmış tebligat olarak kabul edilecektir.)

 

7-İhale dokümanı Ladik Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığından 20.08.2015 (Perşembe) tarihi mesai saati bitimine kadar Ziraat Bankası Ladik Şubesi nezdinde bulunan kurum hesabına yatırılacak 50 TL'lik dekont karşılığında temin edilebilir. İsteklilerin İhale dokümanını temin etmeleri zorunludur.

8- İstekliler, tekliflerini toplam bedel üzerinden vererek hazırladıkları teklif mektubunu, bir zarfa koyup kapattıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı ile hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır, kaşesi veya mührü basılır. İhaleye katılabilme şartı olarak istenen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine istekli adı soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan kurumun açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanıp kaşesi veya mührü basılarak 21.08.2015 (Cuma) günü ihalesi yapılacak aracın ihale saatine kadar İhalenin yapılacağı Ladik Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Hükümet Konağı adresine teslim edeceklerdir. Posta veya iadeli taahhütlü mektup verilmeyecektir. Bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

9- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

10-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

 

İLAN OLUNUR